2024-01-10 - 02832892551

آب انداختن بتن

آب انداختن بتن

آب انداختن بتن آب انداختن بتن موجب تبدیل شدن بتن به محصولی ضعیف و بی کیفیت می شود.آب انداختن بتن در واقع نوعی جدا شدگی در بتن است. ایجاد جدا شدگی ...

آزمایش روش آزمون آب انداختن بتن

آزمایش روش آزمون آب انداختن بتن

آزمایش روش آزمون آب انداختن بتن تعیین مقادیر نسبی آب مخلوط شده که در سطح یک نمونه بتن تازه جمع میشود.هدف:             تعیین مقادیر نسبی آب مخلوط شده که در سطح ...

بررسی تاثیر دما بر بتن و مقاومت فشاری بتن عمل آوری شده

بررسی تاثیر دما بر بتن و مقاومت فشاری بتن عمل آوری شده

بررسی تاثیر دما بر بتن و مقاومت فشاری بتن عمل آوری شده طبق استانداردها ، آزمایشات باید در دمای مشخص و ثابتی انجام گیرد . (بر طبق استاندارد ایران در دمای 23 درجه ...

علت ترک خوردن بتن های سخت شده

علت ترک خوردن بتن های سخت شده

علت ترک خوردن بتن های سخت شده اکثـر ترکهای بتنی معمولاً به علت طراحی نـادرست و روشهای اجرائی نـامناسب ماننـد موارد زیر حاصل می شوند : الف) حذف درزهای جدا کننده و کنترلی ...

عمل آوری بتن در محل

عمل آوری بتن در محل

عمل آوری بتن در محل عمل آوری حفظ میزان رطوبت و دمای مناسب بتن در سنین اولیه آن (پس از عملیات بتن ریزی) است،به گونه ای که بتن بتواند به خصوصیات ...