گروه خبري : اخبار
تاريخ انتشار : 1400/11/06 - 10:24
كد :17
مشخصات جدول بتنی
جدول های بتنی پرسی نوعی از قطعات بتنی پیش ساخته هستند که در تفکیک سازی و زیباسازی شهر، نقش بسیار مهمی دارند. وظیفه عمده و اصلی این محصولات تفکیک مسیر های ماشین رو، آدم رو و فضای سبز از یکدیگر است.

جدول بتنی

جدول بتنی پیش ساخته یکی از انواع قطعات بتنی پيش ساخته می باشد. این قطعه براي جداسازي سطوح مختلف با ترازهاي مختلف به منظور مشخص كـردن مسـيرهاي تـردد,ايجاد جوي آب و باغچه يا فضاي سبز بكار مي رود.
 
مشخصات جدول بتنی

تعاریف مشخصات

طول جدول بتنی

فاصله دو انتهاي جدول در جهت طولي در هنگام نصب 
 

ارتفاع جدول بتنی 

 
فاصله قائم بين سطح زيرين و سطح بالايي جدول در هنگام نصب 
 

كف جدول بتنی

سطح افقي تحتاني جدول كه پس از نصب در تماس با زمين قرار مي گيرد. 
 

سطح نمايان جدول بتنی

سطحي كه پس از نصب, قابل رويت است و توسط توليد كننده مشخص مي گردد و ممكن است ويژگي هاي متفاوتي با ساير سطوح بيروني يا بخش هاي دروني داشته باشد. 
 

پخي جدول بتنی

لبه شيبدار جدول مي باشد. 
 

گوشه جدول بتنی 

محل تقاطع دو سطح يا وجه جدول كه مي تواند گرد يا پخ گونه باشد. 
 

ابعاد مشخصه جدول بتنی

ابعاد و اندازه هاي جدول كه توسط توليد كننده  و يا خريدار مشخص مي شـود و در قـرارداد بـين دو طـرفذكر مي گردد و ابعاد واقعي بايد به توجه به رواداري مجاز منطبق بر آن باشد. 
 
تعاریف مشخاصت جدول بتنی
 

سيمان

بخشي از مواد سيماني كه از كارخانه توليد كننده تحت عنوان سيمان هاي پرتلند سفيد يـا خاكسـتر ي و سـيمان هـا ي آميختـه پوزولاني يا سرباره و يا پودر سنگي خريداري و تهيه مي شود. 
 

مواد سيماني (مواد چسباننده)

همه موادي كه در تشكيل ژل سيمان و افزايش استحكام و مقاومت و چسبانندگي خمير سيمان در طـولزمان موثر مي باشند اعم از اينكه از خواص هيدروليكي (مانند سرباره) يا پوزولاني برخوردار باشند. پودر سنگ اضافه شده به بـتن جـزومواد سيماني نمي باشد. 
 

كارآيي بتن

كارآيي متناسب با عكس مجموع انرژي بكار رفته جهت انتقال و ريختن بتن به درون قالـب , جا يـدهي, تـراكم و پرداخـتسطح آن مي باشد. هرچه انرژي بيشتري مورد نياز باشد, سطح كارآيي كمتري را خواهيم داشت. 
 

رواني بتن

يكي از ابعاد كارآيي بتن مي باشد كه به وسيله مخروط ناقص آبراهام تحت عنوان آزمايش افت (اسـلامپ) يـا روانـي انـدازهگيري مي شود. 

بتن حبابدار

بتن حاوي جباب هاي بسيار ريز با فاصله كمتر از 2/0 ميلي متر در خميره سيماني به نحوي كه اين حباب ها با چشم غيـر مسلح قابل مشاهده نيستند و با افزودن مواد حبابزا به بتن و به صورت عمدي به وجود مي آيند. بـتن هـاي داراي هـوا كـه بـه صـورتناخواسته با مصرف روان كننده يا عدم تراكم كافي هوادار شده اند بتن حبابدار محسوب نمي شوند. 

جدول پرسی

آمار بازدید

بازديد صفحات : 1457850

بازديد امروز : 60

كل بازديدها : 37

افراد آنلاين : 17

آدرس کارخانه : آبیک ، ابتدای بلوار خلیج فارس ، شرکت سیمان بتن
تلفن : 02832892551

نمابر : 32892553-028
 
 
ایمیل : info@simanbeton.com
وب سایت : www.simanbeton.com